• (082) 272-0378
  • sulopdavsur@yahoo.com

Barangays